Ballet Master, Luis R. Torres in the Washington Blade

(Photo: Eduardo Patino.NYC)